เกี่ยวกับเรา

บริษัท ชิลด์เทค เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการกำจัด แมลงและสัตว์รบกวน ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 ก่อตั้งโดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ยาวนาน “ด้านงานบริการก่อน และหลังการขาย”ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 10 ปี ทำให้เราทราบว่าการทำงานบริการกำจัดปลวกและสัตว์รบกวน เพียงความรู้เรื่องเคมีเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องมีการบริหารและจัดการที่ดีในทุกๆ ด้าน

เราเชี่ยวชาญในการให้บริการกับหลากหลายธุรกิจทั้งอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวธุรกิจบริหารอสังหาริมทรัพย์ สำนักงาน ร้านอาหารร้านค้าปลีก และที่พักอาศัย 

นอกจากนี้เรามีการอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ในองค์กรอยู่เสมอทั้งอบรมภายในและอบรมกับทางสาธารณสุข เพื่อให้การทำงานที่มีประสิทธิภาพและตรงตามมาตรฐานของบริษัทฯ

เราควบคุม คุณภาพการทำงานให้คุณ

ทางบริษัทมีหลายระบบเข้ามาควบคุมการทํางาน
เพื่อให้บริการของเราเป็นไปตามมาตรฐาน
และแก้ไขปัญหาให้กับท่านได้

การอบรมพนักงาน training

บริษัทให้ความสําคัญกับการฝึกอบรม
พนักงาน ทางบริษัทตระหนักว่าแม้เราจะมี
สารเคมีที่ดีเพียงใด หากพนักงานขาดความรู้
ความเข้าใจและความรู้ในการนําไปใช้ให้ถูกต้อง
ทําให้ไม่สามารถทํางานให้มีประสิทธิภาพได้

ระบบตรวจคุณภาพการทำงาน

Quality control (QC) การทํางานบริการ
กําจัดแมลง หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดปัญหา
ต่างๆซึ่งมีผลทําให้ไม่ประสบความสําเร็จในการ
ควบคุมปัญหา ทางบริษัทจึงได้สร้างระบบ
ควบคุมและตรวจสอบการทํางานของพนักงาน
ขึ้นมาเพื่อให้คุณภาพของการบริการเป็นไปตาม
มาตรฐาน

ควบคุมการทำงานระยะไกล

ด้วยShieldtech Application ลูกค้า
สามารถทราบเวลาเข้า-ออกจากงาน
ของพนักงาน รวมทั้ง รายงาน
การทําบริการเป็นรูปภาพอย่างชัดเจน
ทําให้มั่นใจได้ว่าการทํางานของพนักงาน
เป็นไปมาตรฐานที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา

ปัจจุบันบริษัทฯเปิดให้บริการ 3 สาขา

Enter street adress here. Or any other information you want.

Enter street adress here. Or any other information you want.

Enter street adress here. Or any other information you want.

Enter street adress here. Or any other information you want.

บริการหลังการขาย

เราให้ความสำคัญบริการหลังการขายซึ่ง เปรียบเสมือนหัวใจหลังของการบริการ

อุปกรณ์และสารเคมี

“สารเคมีจะไม่อันตราย หากใช้โดยผู้เชี่ยวชาญ”

ความน่าเชื่ออถือ

บริษัทมีสถานที่ตั้งชัดเจน มีใบประกอบการ
และใบอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข

การรายงานผล

เราควบคุมการทำงานผ่าน Appilcation
เรียกว่า Service Checking System