สำรวจฟรี

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ประเมิณราคา

เพื่อวิเคราะห์ปัญหา

และแนะนำการทำบริการ

 

บริการกําจัดแมลงสาบ

     บริการกำจัดแมลงสาบ โดยใช้วิธีสเปรย์สารเคมีรอบบริเวณผนังรอบตัวอาคารท่อน้ำทิ้ง รอยแตกตามกำแพง หรือ จุดอับชื้นต่างๆ ซึ่งสารเคมีที่ใช้มีฤทธิ์ตกค้างไม่มีผลต่อผู้อยู่อาศัย หรือใช้เจลกำจัดแมลงสาบในการกำจัด ในกรณที่ไม่สามารถใช้สเปรย์บริเวณนั้นๆได้

เราควบคุม คุณการทำงานให้คุณ

ทางบริษัทมีหลายระบบเข้ามาควบคุมการทำงาน
เพื่อให้บริการของเราเป็นไปตามมาตรฐาน
และแก้ไขปัญหาให้กับท่าน

การอบรมพนักงาน training

บริษัทให้ความสําคัญกับการฝึกอบรม
พนักงาน ทางบริษัทตระหนักว่าแม้เราจะมี
สารเคมีที่ดีเพียงใด หากพนักงานขาดความรู้
ความเข้าใจและความรู้ในการนําไปใช้ให้ถูกต้อง
ทําให้ไม่สามารถทํางานให้มีประสิทธิภาพได้

ระบบตรวจคุณภาพการทำงาน

Quality control (QC) การทํางานบริการ
กําจัดแมลง หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดปัญหา
ต่างๆซึ่งมีผลทําให้ไม่ประสบความสําเร็จในการ
ควบคุมปัญหา ทางบริษัทจึงได้สร้างระบบ
ควบคุมและตรวจสอบการทํางานของพนักงาน
ขึ้นมาเพื่อให้คุณภาพของการบริการเป็นไปตาม
มาตรฐาน

ควบคุมการทำงานระยะไกล

ด้วยShieldtech Application ลูกค้า
สามารถทราบเวลาเข้า-ออกจากงาน
ของพนักงาน รวมทั้ง รายงาน
การทําบริการเป็นรูปภาพอย่างชัดเจน
ทําให้มั่นใจได้ว่าการทํางานของพนักงาน
เป็นไปมาตรฐานที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา

รีวิวจากลูกค้า