สำรวจฟรี

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ประเมินราคา

เพื่อวิเคราะห์ปัญหา

และแนะนำการทำบริการ

 

บริการกําจัดหนู

 

หนู เป็นสกุลของสัตว์ฟันแทะ หนูมีหลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งสายพันธุ์ที่เราพบเห็นบ่อยในครัวเรือน คือ หนูท้องขาว หนูพุก หนูท่อ  ซึ่งนำพาพาหะนำโรคหลายชนิดอาทิเช่น

1.กาฬโรค

2.โรคเลปโตสไปโรซีส หรือ โรคฉี่หนู

3.โรคสครับไทฟัส หรือไข้รากสาด

4.โรคทูลารีเมีย หรือโรคไข้กระต่าย

5.โรคพยาธิ เช่น พยาธิใบไม้ปอด พยาธิตัวกลม

 

บริการกำจัดหนู ต้องใช้วิธีกำจัดที่หลากหลาย เนื่องจากหนูเป็นสัตว์ที่มีความว่องไวและฉลาด ซึ่งทางบริษัทมีวิธีกำจัดหนูที่หลากหลาย เพื่อรองรับการกำจัดหนูได้อย่างครอบคลุม

 

เราควบคุม คุณการทำงานให้คุณ

ทางบริษัทมีหลายระบบเข้ามาควบคุมการทำงาน
เพื่อให้บริการของเราเป็นไปตามมาตรฐาน
และแก้ไขปัญหาให้กับท่าน

การอบรมพนักงาน training

บริษัทให้ความสําคัญกับการฝึกอบรม
พนักงาน ทางบริษัทตระหนักว่าแม้เราจะมี
สารเคมีที่ดีเพียงใด หากพนักงานขาดความรู้
ความเข้าใจและความรู้ในการนําไปใช้ให้ถูกต้อง
ทําให้ไม่สามารถทํางานให้มีประสิทธิภาพได้

ระบบตรวจคุณภาพการทำงาน

Quality control (QC) การทํางานบริการ
กําจัดแมลง หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดปัญหา
ต่างๆซึ่งมีผลทําให้ไม่ประสบความสําเร็จในการ
ควบคุมปัญหา ทางบริษัทจึงได้สร้างระบบ
ควบคุมและตรวจสอบการทํางานของพนักงาน
ขึ้นมาเพื่อให้คุณภาพของการบริการเป็นไปตาม
มาตรฐาน

ควบคุมการทำงานระยะไกล

ด้วยShieldtech Application ลูกค้า
สามารถทราบเวลาเข้า-ออกจากงาน
ของพนักงาน รวมทั้ง รายงาน
การทําบริการเป็นรูปภาพอย่างชัดเจน
ทําให้มั่นใจได้ว่าการทํางานของพนักงาน
เป็นไปมาตรฐานที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา

รีวิวจากลูกค้า