สำรวจฟรี

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ประเมินราคา

เพื่อวิเคราะห์ปัญหา

และแนะนำการทำบริการ

 

สำรวจพื้นฟรีที่เบอร์ 081-537-9789

เราปกป้องบ้านและทรัพย์สินของคนไทย

จากสัตว์รบกวนมามากกว่า 10 ปี

>

พนักงานบริการทุกคนได้รับการอบรมและผ่านการรับรองในการกำจัดสัตว์รบกวน

นวัตกรรมการกำจัดสัตว์รบกวนของเรามีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ทั้งต่อคนและสัตว์เลี้ยง

บริการและป้องกันกำจัดปลวกบนเรือ

การกำจัดปลวกบนเรือ ทางบริษัทฯ มีแนวทางการกำจัดปลวก 2 วิธี

1.บริการและป้องกันกำจัดปลวกระบบเคมีหรือ SOIL TREATMENT

การป้องกันและกำจัดปลวกใต้ดินที่มีประสิทธิภาพด้วยการเจาะบริเวณมุมของเรือทั้งหมดและทำการอัดสารเคมีตามจุดต่างๆ

ขั้นตอนการทำงาน

1.บริษัทดำเนินการเจาะบริเวณมุมของเรือโดยเว้นระยะห่างแต่ละจุด พร้อมอัดสารเคมี

2.บริษัทดำเนินการเจาะเฟอร์นิเจอร์ Build – in สเปรย์จุดเสี่ยงต่างๆทั้งหมด

วิดีโอขั้นตอนทำงาน

การกำจัดปลวกบนเรือ ทางบริษัทฯ มีแนวทางการกำจัดปลวก 2 วิธี

2.บริการกำจัดปลวกระบบเหยื่อย BIO SYSTEM

ระบบเหยื่อย BIO SYSTEM เหมาะสำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการใช้สารเคมี ทางบริษัทดำเนินการติดเหนื่อยภายในเรือ จุดบริเวณที่พบปัญหาปลวก ซึ่งใช้เวลากำจัดปลวก 2-3 เดือน

ขั้นตอนการทำงาน
1.บริษัทดำเนินการตรวจเช็คปัญหาปลวก
2.เมื่อบริษัท พบเห็นปัญหาแล้วจะดำเนินการติดเหยื่อยกำจัดปลวก

เราควบคุม คุณการทำงานให้คุณ

ทางบริษัทมีหลายระบบเข้ามาควบคุมการทำงาน
เพื่อให้บริการของเราเป็นไปตามมาตรฐาน
และแก้ไขปัญหาให้กับท่าน

การอบรมพนักงาน training

บริษัทให้ความสําคัญกับการฝึกอบรม
พนักงาน ทางบริษัทตระหนักว่าแม้เราจะมี
สารเคมีที่ดีเพียงใด หากพนักงานขาดความรู้
ความเข้าใจและความรู้ในการนําไปใช้ให้ถูกต้อง
ทําให้ไม่สามารถทํางานให้มีประสิทธิภาพได้

ระบบตรวจคุณภาพการทำงาน

Quality control (QC) การทํางานบริการ
กําจัดแมลง หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดปัญหา
ต่างๆซึ่งมีผลทําให้ไม่ประสบความสําเร็จในการ
ควบคุมปัญหา ทางบริษัทจึงได้สร้างระบบ
ควบคุมและตรวจสอบการทํางานของพนักงาน
ขึ้นมาเพื่อให้คุณภาพของการบริการเป็นไปตาม
มาตรฐาน

ควบคุมการทำงานระยะไกล

ด้วยShieldtech Application ลูกค้า
สามารถทราบเวลาเข้า-ออกจากงาน
ของพนักงาน รวมทั้ง รายงาน
การทําบริการเป็นรูปภาพอย่างชัดเจน
ทําให้มั่นใจได้ว่าการทํางานของพนักงาน
เป็นไปมาตรฐานที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา

รีวิวจากลูกค้า