สำรวจฟรี

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ประเมิณราคา

เพื่อวิเคราะห์ปัญหา

และแนะนำการทำบริการ

 

บริการและป้องกันกำจัดปลวก

บริการกําจัดปลวกระบบเหยื่อ BIO SYSTEM

ระบบเหยื่อ BIO SYSTEM เหมาะสําหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการใช้สารเคมี ทางบริษัทฯ
ดําเนินการติดเหยื่อภายในอาคาร และอัดสารเคมีภายนอกอาคาร
ขั้นตอนการทํางาน
1. ภายในอาคาร หากพบปํญหาปลวก จะทําการติดกล่องเหยื่อเพื่อกําจัดปลวก
ใช้เวลาในการกําจัดปลวก ภายในบ้านประมาณ 2 – 3 เดือน
2. หลังจากกําจัดปลวกภายในบ้านหมด จะทําการอัดสารเคมีรอบนอกตัวอาคาร
3. บริษัทฯ ทําการเจาะพื้นปาเก้, เฟอร์นิเจอร์ Build – in สเปรย์ฝ้า
และจุดเสี่ยงต่าง ๆ ภายในบ้านและอัดสารเคมีป้องกัน

วิดีโอขั้นตอนทำงาน

เราควบคุม คุณการทำงานให้คุณ

ทางบริษัทมีหลายระบบเข้ามาควบคุมการทำงาน
เพื่อให้บริการของเราเป็นไปตามมาตรฐาน
และแก้ไขปัญหาให้กับท่าน

การอบรมพนักงาน training

บริษัทให้ความสําคัญกับการฝึกอบรม
พนักงาน ทางบริษัทตระหนักว่าแม้เราจะมี
สารเคมีที่ดีเพียงใด หากพนักงานขาดความรู้
ความเข้าใจและความรู้ในการนําไปใช้ให้ถูกต้อง
ทําให้ไม่สามารถทํางานให้มีประสิทธิภาพได้

ระบบตรวจคุณภาพการทำงาน

Quality control (QC) การทํางานบริการ
กําจัดแมลง หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดปัญหา
ต่างๆซึ่งมีผลทําให้ไม่ประสบความสําเร็จในการ
ควบคุมปัญหา ทางบริษัทจึงได้สร้างระบบ
ควบคุมและตรวจสอบการทํางานของพนักงาน
ขึ้นมาเพื่อให้คุณภาพของการบริการเป็นไปตาม
มาตรฐาน

ควบคุมการทำงานระยะไกล

ด้วยShieldtech Application ลูกค้า
สามารถทราบเวลาเข้า-ออกจากงาน
ของพนักงาน รวมทั้ง รายงาน
การทําบริการเป็นรูปภาพอย่างชัดเจน
ทําให้มั่นใจได้ว่าการทํางานของพนักงาน
เป็นไปมาตรฐานที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา

รีวิวจากลูกค้า