สำรวจฟรี

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ประเมินราคา

เพื่อวิเคราะห์ปัญหา

และแนะนำการทำบริการ

สำรวจพื้นที่ ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โทรหาเราเลย

บริการกําจัดปลวกระบบเหยื่อ NEMESIS SYSTEM

ระบบเหยื่อ NEMESIS SYSTEM (เหมาะสําหรับบ้านที่มีพื้นที่บริเวณรอบบ้าน) โดยทาง บริษัทฯ จะดําเนินการติดตั้งสถานีภายนอกรอบบ้าน ส่วนพื้นที่ภายในอาคาร ทางบริษัทฯ ดําเนินการติดตั้งระบบเหยื่อบริเวณที่พบเห็นปลวก

ระบบสถานีเนเมซิสแบบฝังดิน คือระบบที่จะปกป้องแนวบ้านของคุณจากการรุกรานของปลวก สถานีจะถูกติดตั้งรอบตัวอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะในดิน หรือพื้นคอนกรีต เพื่อเป็นการสร้างแนวป้องกันการบุกรุกและโจมตีจากปลวก โดยติดตั้งระยะห่างกัน เพื่อสร้างแนวป้องกันปลวก

ขั้นตอนการทํางาน

  1. ทางบริษัทฯ ดําเนินการติดตั้งสถานีภายนอกบริเวณรอบๆอาคาร
  2. ภายในตัวอาคาร ทางบริษัทฯ จะทําการตรวจเช็คปลวก หากพบปลวกบริเวณไหน ทางบริษัทจําดําเนินการติดตั้งกล่องเหยื่อตรงจุดที่พบปลวกนั้น
         2.1 การกําจัดปลวกด้วยวิธีติดตั้งเหยื่อ ปลวกจะเข้าไปกินเหยื่อและนําเหยื่อไป ป้อนให้กับตัวอื่นๆ ซึ่งจะทําให้ปลวกตายยกรัง โดยจะทําให้ปลวกตายอย่างช้า ซึ่งใช้ระยะเวลาในการกําจัดประมาณ 2 – 3 เดือน

วิดีโอขั้นตอนทำงาน

บริษัทชิลด์เทค “เรามุ่งมั่น ทำทุกอย่าง ให้คุณวางใจ”

เราควบคุม คุณการทำงานให้คุณ

ทางบริษัทมีหลายระบบเข้ามาควบคุมการทำงาน
เพื่อให้บริการของเราเป็นไปตามมาตรฐาน
และแก้ไขปัญหาให้กับท่าน

การอบรมพนักงาน training

บริษัทให้ความสําคัญกับการฝึกอบรม พนักงาน ทางบริษัทตระหนักว่าแม้เราจะมี สารเคมีที่ดีเพียงใด หากพนักงานขาดความรู้ ความเข้าใจและความรู้ในการนําไปใช้ให้ถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถทํางานให้มีประสิทธิภาพได้

ระบบตรวจคุณภาพการทำงาน

Quality control (QC) การทํางานบริการ กําจัดแมลง หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดปัญหา ต่างๆซึ่งมีผลทําให้ไม่ประสบความสําเร็จในการ ควบคุมปัญหา ทางบริษัทจึงได้สร้างระบบ ควบคุมและตรวจสอบการทํางานของพนักงาน ขึ้นมาเพื่อให้คุณภาพของการบริการเป็นไปตาม มาตรฐาน

ควบคุมการทำงานระยะไกล

ด้วยShieldtech Application ลูกค้า สามารถทราบเวลาเข้า-ออกจากงาน ของพนักงาน รวมทั้ง รายงาน การทําบริการเป็นรูปภาพอย่างชัดเจน ทําให้มั่นใจได้ว่าการทํางานของพนักงาน เป็นไปมาตรฐานที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา

บริการหลังการขายเปรียบเสมือนหัวใจหลักของการบริการ