สำรวจฟรี

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ประเมิณราคา

เพื่อวิเคราะห์ปัญหา

และแนะนำการทำบริการ

 

บริการและป้องกันกำจัดปลวก

บริการและป้องกันกำจัดปลวกระบบเคมีหรือ SOIL TREATMENT

การป้องกันและกําจัดปลวกใต้ดินที่มีประสิทธิภาพด้วยการอัดและพ่นสารเคมีผ่านท่อ
กําจัดปลวกครอบคลุมพื้นที่ทุกตารางเมตร ซึ่งวิธีนี้เหมาะสมสําหรับอาคาร ที่อยู่ระหว่าง
การก่อสร้างหรือก่อสร้างสําเร็จ

กรณีไม่มีท่อกําจัดปลวก ทางบริษัทจะดําเนินการ เจาะพื้นชั้น 1 บริเวณมุมของอาคาร
และรอบตัวอาคาร เพื่ออัดนํ้ายาเข่าใต้อาคารตามมาตรฐานของบริษัทฯ
กรณีอัดสารเคมีผ่านท่อกําจัดปลวก ทางบริษัทจะดําเนินการอัดสารเคมี
ป้องกันปลวกภายในท่อรอบนอกอาคารทั้งหมด

ขั้นตอนการทํางาน
1. ทางบริษัทจะดําเนินการอัดสารเคมีเข้าไปตรงจุดที่ทําการเจาะทั้งหมด
2. ทางบริษัทจะดําเนินการ เจาะพื้นปาเก้, เฟอร์นิเจอร์ Build – in และจุดเสี่ยงต่าง ๆ
3. ทางบริษัทจะดําเนินการสเปรย์ฝาเพื่อป้องกันและกําจัดปลวก
4. ส่วนบริเวณภายนอกรอบตัวอาคาร อัดสารเคมีชนิดนํ้าลงดิน ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่ว
ทุกตารางเมตร โดยห่างจากอาคารประมาณ 1 เมตร

วิดีโอขั้นตอนทำงาน

เราควบคุม คุณการทำงานให้คุณ

ทางบริษัทมีหลายระบบเข้ามาควบคุมการทำงาน
เพื่อให้บริการของเราเป็นไปตามมาตรฐาน
และแก้ไขปัญหาให้กับท่าน

การอบรมพนักงาน training

บริษัทให้ความสําคัญกับการฝึกอบรม
พนักงาน ทางบริษัทตระหนักว่าแม้เราจะมี
สารเคมีที่ดีเพียงใด หากพนักงานขาดความรู้
ความเข้าใจและความรู้ในการนําไปใช้ให้ถูกต้อง
ทําให้ไม่สามารถทํางานให้มีประสิทธิภาพได้

ระบบตรวจคุณภาพการทำงาน

Quality control (QC) การทํางานบริการ
กําจัดแมลง หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดปัญหา
ต่างๆซึ่งมีผลทําให้ไม่ประสบความสําเร็จในการ
ควบคุมปัญหา ทางบริษัทจึงได้สร้างระบบ
ควบคุมและตรวจสอบการทํางานของพนักงาน
ขึ้นมาเพื่อให้คุณภาพของการบริการเป็นไปตาม
มาตรฐาน

ควบคุมการทำงานระยะไกล

ด้วยShieldtech Application ลูกค้า
สามารถทราบเวลาเข้า-ออกจากงาน
ของพนักงาน รวมทั้ง รายงาน
การทําบริการเป็นรูปภาพอย่างชัดเจน
ทําให้มั่นใจได้ว่าการทํางานของพนักงาน
เป็นไปมาตรฐานที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา

รีวิวจากลูกค้า