สำรวจฟรี

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ประเมินราคา

เพื่อวิเคราะห์ปัญหา

และแนะนำการทำบริการ

สำรวจพื้นที่ ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โทรหาเราเลย

บริการวางท่อก่อนก่อสร้างอาคาร หรือ ระบบ PIPE SYSTEM 

วางท่อกําจัดปลวก เป็นการวางแผนป้องกันปลวกในอนาคต โดยวางตามแนวคานใต้พื้นที่ อาคาร เป็นโยชน์กับลูกค้า ซึ่งหากในอนาคตมีปัญหาปลวก สามารถอัดสารเคมีลงท่อกําจัด ปลวก แทนการเจาะพื้นอาคารแทนได้

บริการกําจัดปลวกระบบ SOIL TREATMENT

การป้องกันและกําจัดปลวกใต้ดินที่มีประสิทธิภาพด้วยการอัดและพ่นสารเคมีผ่านท่อ กําจัดปลวกครอบคลุมพื้นที่ทุกตารางเมตร ซึ่งวิธีนี้เหมาะสมสําหรับอาคาร ที่อยู่ระหว่าง
การก่อสร้างหรือก่อสร้างสําเร็จ

ขั้นตอนการทํางาน

  1. ทางบริษัทฯ ใช้หัวอัดแรงสูง อัดสารเคมีชนิดนํ้าลงดินโดยใช้เครื่องอัดที่มีประสิทธิภาพ
    สูงและพ่นสารเคมีชนิดนํ้า เคลือบผิว หน้าดิน ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกตารางเมตร
  2. ส่วนบริเวณภายนอกรอบตัวอาคาร อัดสารเคมีชนิดนํ้าลงดิน ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่ว
    ทุกตารางเมตร โดยห่างจากอาคารประมาณ 1 เมตร

วิดีโอขั้นตอนทำงาน

บริษัทชิลด์เทค “เรามุ่งมั่น ทำทุกอย่าง ให้คุณวางใจ”

เราควบคุม คุณการทำงานให้คุณ

ทางบริษัทมีหลายระบบเข้ามาควบคุมการทำงาน
เพื่อให้บริการของเราเป็นไปตามมาตรฐาน
และแก้ไขปัญหาให้กับท่าน

การอบรมพนักงาน training

บริษัทให้ความสําคัญกับการฝึกอบรม พนักงาน ทางบริษัทตระหนักว่าแม้เราจะมี สารเคมีที่ดีเพียงใด หากพนักงานขาดความรู้ ความเข้าใจและความรู้ในการนําไปใช้ให้ถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถทํางานให้มีประสิทธิภาพได้

ระบบตรวจคุณภาพการทำงาน

Quality control (QC) การทํางานบริการ กําจัดแมลง หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดปัญหา ต่างๆซึ่งมีผลทําให้ไม่ประสบความสําเร็จในการ ควบคุมปัญหา ทางบริษัทจึงได้สร้างระบบ ควบคุมและตรวจสอบการทํางานของพนักงาน ขึ้นมาเพื่อให้คุณภาพของการบริการเป็นไปตาม มาตรฐาน

ควบคุมการทำงานระยะไกล

ด้วยShieldtech Application ลูกค้า สามารถทราบเวลาเข้า-ออกจากงาน ของพนักงาน รวมทั้ง รายงาน การทําบริการเป็นรูปภาพอย่างชัดเจน ทําให้มั่นใจได้ว่าการทํางานของพนักงาน เป็นไปมาตรฐานที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา

บริการหลังการขายเปรียบเสมือนหัวใจหลักของการบริการ